Mikhail Fedorovich Malakhov

From Kazakhstan Encyclopedia